Označení nebezpečných látek

Pamatovat si vlastnosti všech chemických látek není možné, a proto byla zavedena různá označení, která udávají, jaké vlastnosti daná látka má a jak se s ní má zacházet.

Pro průmyslové účely existuje systém tzv. vět. H - věty (z anglického hazard ) označují nebezpečné vlastnosti dané látky. Dříve tyto vlastnosti označovaly R – věty (z anglického risk ). Tedy na lahvi koncentrované kyseliny sírové H2SO4si můžeme přečíst kód H314, který říká, že daná látka způsobuje těžká poleptání kůže a poškození očí. P – věty (z anglického precaution ) udávají, jak se má s danou látkou zacházet. Toto dříve říkaly S – věty (z anglického safety ). Na lahvi kyseliny sírové si přečteme P280, tedy že při práci s touto látkou máme používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a plášť.

Systém H a P vět není pro praktické účely příliš vhodný. Proto jsou na každé nádobě zobrazeny výstražné symboly ( tzv. piktogramy ), které jasně znázorňují vlastnosti dané látky.

Doplňte pod jednotlivé piktogramy vlastnosti látek, které vyjadřují.

Nebezpečný pro životní prostředí – hořlavý – oxidující – nebezpečí – žíravý – toxický – výbušnina – plyn pod tlakem – poškození zdraví.

Příklad bezpečnostních piktogramů na lahvi kyseliny chlorovodíkové (1. obrázek) a chloroformu (2. obrázek). Jaké vlastnosti tyto látky dle piktogramů mají?

Další kapitola:
2.7 Jak psát protokol?