Výpočty z chemických rovnic

Vyčíslit chemickou rovnici již umíme. Víme, že musí platit zákon zachování hmotnosti a že se nám během chemické reakce atomy nemohou jen tak ztratit, mohou se pouze přeskupit do jiných částic, než jsme měli na začátku. Správně vyčíslená chemická rovnice je úplný základ a když to klapne, tak se z ní dá vyčíst velké množství informací. Vše si vysvětlíme na chemiky velmi oblíbené rovnici děje, který se nazývá pražení pyritu. Zapálili jsme kočičí zlato a vznikl nám oxid železitý a oxid siřičitý. Vyčíslená rovnice vypadá následovně:

4 FeS2+ 11 O2→ 2 Fe2O3+ 8 SO2

Rovnici můžeme přečíst jako čtyři moly pyritu reagují s jedenácti moly kyslíku a vznikají dva moly oxidu železitého a osm molů oxidu siřičitého.

Na základě této rovnice dokážeme třeba říct, kolik oxidu železitého vznikne, když spálíme 20 g pyritu. Jak na to? Jak jsme si již řekli, rovnice funguje pro látková množství jednotlivých látek. Proto jako první krok většiny výpočtů spočítáme látkové množství některé ze složek. My můžeme spočítat látkové množství pyritu. Vzpomeňte/nalistujte si základní chemické výpočty.

m(FeS2) = 20 g

M(FeS2) = M(Fe) + 2 . M(S) = 55,85 + 2 . 32,06 = 119,97 g . mol-1

1

Věřte nebo ne, ale pokud víme látkové množství jedné ze složek, umíme dopočítat všechna látková množství ostatních složek. K tomu nám pomůže stechiometrie rovnice. Dle rovnice vzniknou ze čtyř molů FeS2dva moly Fe2O3, takže látková množství těchto dvou látek budou vždy vznikat v poměru 4 : 2, (což je to samé jako 2 : 1).

Kdybychom měli k dispozici:
8 molů FeS2, vzniknou 4 moly Fe2O3

6 molů FeS2, vzniknou 3 moly Fe2O3

1 mol FeS2, vznikne 0,5 molu Fe2O3

My máme k dispozici 0,1 mol FeS2. Látkové množství vzniklého oxidu železitého bude n(Fe2O3) = 0,05 mol. Hmotnost vzniklého oxidu železitého určíme pak snadno.

n(Fe2O3) = 0,05 mol

M(Fe2O3) = 2 . M(Fe) + 3 . M(0) = 2 . 55,85 + 3 . 16,00 = 143,7 g . mol-1

2

A odpověď na závěr. Spálením 20 g pyritu vznikne 7,185 g oxidu železitého.

Pro jiné dvě látky můžeme použít úplně stejný princip. Třeba kyslík ku oxidu siřičitému bude vznikat v matematicky trošku nešťastném poměru 11 : 8.

Kdybychom měli k dispozici:
11 molů O2, vznikne 8 mol SO2

8 molů O2, vznikne 5,82 mol SO2

6 mol O2, vznikne 4,36 molu SO2

Pro jistotu uvádím i výpočet pro třetí řádek. Pokud jsou nějaká čísla v poměru 11 : 8 a vy dostanete číslo 6, které reprezentuje první hodnotu, a máte vypočítat druhou hodnotu dle daného poměru, spočítáte to jako

3

Zkuste si doplnit následující tabulku. Řešení naleznete na následující stránce.

vybrané látky

poměr látek

látkové množství první látky (mol)

látkové množství druhé látky (mol)

FeS2: SO2

2,5

12

O2: Fe2O3

5

3

Zkusme trošku svižněji jiný příklad.

Vypočtěte hmotnost uhličitanu vápenatého, kterou potřebujeme k výrobě 100 kg oxidu vápenatého, známějšího jako pálené vápno. Rovnice výroby je následující:

CaCO3→ CaO + CO2

Krok 1) Nejprve si zkontrolujeme, že je rovnice správně vyčíslená. Ano, je.

Krok 2) Určíme látkové množství jedné ze složek. Z našeho zadání to jde pouze pro oxid vápenatý.

m(CaO) = 100 kg = 100 000 g. Nezapomeňte na správné jednotky!

M(CaO) = M(Ca) + M(0) = 40,08 + 16,00 = 56,08 g . mol-1

4

Krok 3) Přes stechiometrii rovnice určíme látkové množství látky, na kterou se nás ptají. V našem případě je to uhličitan vápenatý a poměr je nejjednodušší možný a to 1 : 1. Látková množství obou látek tedy budou shodná.

n(CaCO3) = n(CaO)

Krok 4) Vypočítáme hmotnost uhličitanu vápenatého a zapíšeme odpověď.

n(CaCO3) = 1783,17 mol

M(CaCO3) = M(Ca) + M(C) + 3 . M(0) = 40,08 + 12 + 3 . 16,00 = 100,08 g . mol-1

5

Na výrobu 100 kg páleného vápna je potřeba 178,5 kg uhličitanu vápenatého.

Řešení úkolu z předešlé stránky:

vybrané látky

poměr látek

látkové množství první látky (mol)

látkové množství druhé látky (mol)

FeS2: SO2

4:8

2,5

5

6

12

O2: Fe2O3

11:2

5

0,91

16,5

3

Těžší příklady jsou založené na stejném principu, jen musíte navíc použít nějakou znalost nebo vzoreček z dřívějška.

Těžší příklad by mohl vypadat třeba takto:

Jaký objem 10% kyseliny sírové (ρ10%H2SO4= 1,066 g . cm-3) a jaký objem 20% hydroxidu sodného (ρ20%NaOH= 1,219 g . cm-3) je potřeba na přípravu 15 g síranu sodného.

Krok 1) Nejprve si musíme napsat a správně vyčíslit chemickou rovnici tohoto děje. Jistě jste poznali, že se jedná o neutralizaci.

H2SO4+ 2 NaOH → Na2SO4+ 2 H2O

Krok 2) Ze zadání vyjádříme látkové množství některé ze složek reakce. Z našeho zadání to jde jenom pro síran sodný. Z tabulky si musíme dopočítat molární hmotnost této soli. M(Na2SO4) = 142 g . mol-1.

Krok 3) Na základě stechiometrie rovnice dopočítáme látková množství látek, které potřebujeme. Před kyselinou sírovou a síranem sodným jsou jedničky (které se do rovnice nepíší). Tyto dvě látky jsou v poměru 1 : 1, a proto budou jejich látková množství totožná.

n(Na2SO4) = n(H2SO4) = 0,106 mol

U hydroxidu sodného nalezneme v rovnici dvojku. Na jeden síran sodný tedy spotřebujeme dva hydroxidy sodné. Poměr těchto dvou látek hydroxidu a síranu je proto 2 : 1, a proto bude látkové množství hydroxidu dvojnásobkem látkového množství síranu.

n(NaOH) = 2 . n(Na2SO4) = 2 . 0,106 = 0,212 mol

Krok 4) Látková množství jednotlivých složek reakce už známe. Teď nám situaci bude komplikovat fakt, že nepracujeme s čistými látkami, ale s roztoky. Kolik bude potřeba 10% roztoku kyseliny sírové?

Nejprve si spočítáme hmotnost čisté (100%) kyseliny sírové.

m(H2SO4) = n . M = 0,106 . 98,1 = 10,40 g

Ještě jednou. Nyní jsme spočítali, kolik bychom potřebovali čisté, tzn. 100%, kyseliny. My ale používáme její 10% roztok. 10 % hmotnosti tohoto roztoku tvoří čistá kyselina, tedy našich 10,40 g a zbylých 90 % bude voda. Celý 10% roztok bude vážit

6

Matematicky jsme řešili problém, kolik váží celek, když 10 % váží 10,4 g.

Na objem to již s pomocí hustoty ze zadání přepočítáme snadno.

7

To samé provedeme s hydroxidem. Zase budeme potřebovat molární hmotnost hydroxidu sodného z tabulky. M(NaOH) = 40 g . mol-1.

m(NaOH) = n . M = 0,212 . 40 = 8,48 g

8

Krok 5) Odpověď. Na přípravu 15 g síranu sodného je třeba použít 97,6 ml 10% roztoku kyseliny sírové a 34,8 ml roztoku hydroxidu sodného.

Další těžší:

Jaký objem kyslíku uvolní při tepelném rozkladu 100 g dusičnanu draselného, pokud dusičnan obsahuje 5 % nečistot. Za podmínek reakce 1 mol plynu zaujme 24 dm3.

Krok 1) Správně vyčíslená rovnice děje.

2 KNO3→ 2 KNO2+ O2

Této vlastnosti dusičnanu si všimli již dávno Číňané, a proto jsou dusičnan draselný společně se sírou a uhlíkem základními složkami černého střelného prachu.

Krok 2) Spočítáme látkové množství dusičnanu, ale v zadání máme, že obsahuje 5 % nečistot. Nejprve se tedy těch nečistot matematicky zbavíme a zbude nám pouze čistý dusičnan. M(KNO3) = 101,1 g . mol-1.

m(KNO3, čistý) = 0,95 . m(KNO3, znečištěný) = 0,95 . 100 = 95 g

9

Krok 3) Ze stechiometrie rovnice určíme látkové množství kyslíku. Poměr dusičnanu a kyslíku dle rovnice je 2 : 1. Na jednu molekulu kyslíku spotřebujeme dva dusičnany. Látkové množství kyslíku bude tedy poloviční oproti látkovému množství dusičnanu.

Krok 4) Určíme objem vzniklého kyslíku. Pokud jeden mol plynu za podmínek reakce zaujme 24 dm3, objem vzniklého kyslíku spočítáme snadno.

V(O2) = n(O2) . 24 = 11,28 dm3

Krok 5) Odpověď. Z uvedeného množství dusičnanu draselného se uvolní 11,28 litrů kyslíku.

Extrémní příklad:

Soda (uhličitan sodný), která se používá například při výrobě papíru, se vyrábí Solvayovým procesem. Jedná se o sled tří po sobě jdoucích dějů, které vyjadřují následující rovnice.

 1. NaCl + H2O + NH3+ CO2 → NaHCO3+ NH4Cl
 2. 2 NaHCO3→ Na2CO3+ H2O + CO2
 3. NH4Cl + Ca(OH)2→ CaCl2+ 2 H2O + 2 NH3

Kolik kg chloridu sodného je třeba na výrobu 20 kg sody (uhličitanu sodného)?

Problém, který řešíme je, že musíme pracovat s více rovnicemi. Tak pojďme na to.

Krok 1) Zkontrolujeme, zda máme všechny rovnice správně vyčíslené. Vypadá to, že ano. Pracovat budeme pouze s prvními dvěma. Třetí rovnice je pro naše řešení nadbytečná a je zde uvedena jenom proto, aby byl Solvayův proces kompletní. Tímto dějem se obnovuje/recykluje amoniak pro první proces.

Krok 2) Musíme najít pojítko mezi NaCl a Na2CO3. Vypadá to na sodík (přesněji sodné kationy), protože veškerý sodík z NaCl přejde v prvním ději nejprve na NaHCO3a poté v rámci druhého děje přejde z NaHCO3na Na2CO3. Musí být tedy vztah mezi látkovými množstvími NaCl, NaHCO3a Na2CO3.

Zkusme to nastřelit. Zkusme si třeba představit, že máme 10 mol NaCl. Podle první rovnice budou látková množství NaCl a NaHCO3shodná, poměr těchto látek je 1 : 1. Z 10 mol NaCl vznikne 10 mol NaHCO3. Přecházíme na druhý děj. Poměr mezi NaHCO3a Na2CO3je dle druhé rovnice 2 : 1. Z našich 10 mol NaHCO3vznikne 5 mol Na2CO3. Poměry látkových množství NaCl : NaHCO3: Na2CO3jsou 10 : 10 : 5 a po pokrácení 2 : 2 : 1. V klidu si to přečtěte a promyslete ještě jednou, dvakrát...

Krok 3) Máme připravit 20 kg sody. Rovnice se zapisují pro látková množství, a tak musíme hmotnost převést na látkové množství. Molární hmotnost uhličitanu sodného si zjistíme z tabulek.

10

Krok 4) Dle poměru určíme látkové množství pro chlorid sodný. Poté spočítáme hmotnost chloridu sodného. Molární hmotnost chloridu sodného si zjistíme z tabulek.

n(NaCl) = 2 . n(Na2CO3)

n(NaCl) = 2 . 188,68 = 377,36 mol

m(NaCl) = n . M = 377,36 . 58,45 = 22056,7 g = 22,06 kg

Krok 5) Odpověď. Pro výrobu 20 kg sody je třeba 22,06 kg chloridu sodného.

Příklady k procvičení:

 1. Kolik kilogramů surového železa se vyrobí z 10 tun oxidu železitého. Předpokládejte, že redukčním činidlem je čistý uhlík. Nevyčíslená rovnice tohoto děje je
 2. Fe2O3+ C → Fe + CO2

  (6,99 tun železa)

 3. Kolik kilogramů hašeného vápna lze získat z tuny vápence? Kolik by to bylo, pokud by vápenec byl o čistotě pouze 82%? Rovnice dějů jsou
 4. Pálení vápna: CaCO3+ → CaO + CO2
  Hašení vápna: CaO+ H2O → Ca(OH)2

  (740 kg hašeného vápna, pokud bude vápenec znečištěný pak 606,8 kg)

 5. Kolik gramů hydroxidu hlinitého vznikne vysrážením 10 g Al2(SO4)3roztokem hydroxidu sodného? Nevyčíslená rovnice tohoto děje je
 6. Al2(SO4)3+ NaOH → Al(OH)3+ Na2SO4

  (4,56 g hydroxidu hlinitého)

 7. Kolik ml 5% kyseliny dusičné o hustotě ρ = 1,03 g . cm–3je třeba na neutralizaci 10 g hydroxidu sodného?
 8. (305,8 ml)

 9. Kolik litrů 30 % roztoku hydroxidu sodného (ρ = 1,33 g . cm–3) bude potřeba k neutralizaci 20 litrů 62% kyseliny sírové (ρ = 1,52 g . cm–3)?
 10. (38,56 litrů)

 11. Jaký objem acetylenu (C2H2) vznikne při reakci 50 g karbidu vápníku (CaC2) s vodou? Předpokládejte, že za daných podmínek zaujme 1 mol acetylenu 22,41 dm3. Rovnice tohoto děje je

  CaC2+ 2 H2O → C2H2+ Ca(OH)2

  (17,48 litrů)
 12. Kolik litrů oxidu uhličitého vznikne rozkladem 500 g vápence s 3% obsahem nečistot? Rovnice děje je uvedena u příkladu 2. Předpokládejte, že 1 mol plynu zaujme 22,41 dm3.
 13. (108,7 litrů)

 14. Kolik m3kyslíku se spotřebuje při spálení 2 kg propanu C3H8? Předpokládejte, že 1 mol plynu zaujme 22,41 dm3. Nevyčíslená rovnice tohoto děje je
 15. C3H8+ O2→ CO2+ H2O

  (5 m3kyslíku)
 16. Jaký objem amoniaku NH3získáme zahřáním chloridu amonného NH4Cl s 5 g oxidu vápenatého CaO, je-li výtěžek reakce 90 %? Předpokládejte, že 1 mol plynu zaujme 22,41 dm3. Nevyčíslená rovnice tohoto děje je
 17. CaO + NH4Cl → CaCl2+ H2O + NH3

  (3,6 litru amoniaku)
Další kapitola:
9 Základy organické chemie