Opakování názvosloví solí

Názvosloví kyselin už máte v malíčku, tak je nejvyšší čas si zopakovat názvosloví solí. Kdo se do toho chce pustit střemhlav, ať si zkusí pojmenovat či napsat vzorce následujících solí. Řešení pak nalezne na následujících stránkách. Kdo má radši pomalejší starty, jdeme na to.

křemičitan kademnatý      SbPO4

selenan amonný      LiMnO4

uhličitan zlatitý      Cu2SeO3

jodid mědnatý      Mg(ClO)2

disíran sodný      NH4CN

dusitan vápenatý      K3PO4

NÁZEV → VZOREC

Soli vznikají z kyselin náhradou atomů vodíku jiným prvkem. Typickou reakcí pro vznik solí je tzv. neutralizace , ve které reaguje kyselina s hydroxidem za vzniku soli a vody. Příkladem neutralizační reakce je reakce kyseliny sírové a hydroxidu draselného.

H2SO4+ 2 KOH → K2SO4 + 2 H2O

Atomy vodíku byly nahrazeny draslíky. Můžeme tedy říci, že anion soli pochází původně z kyseliny a kation soli z hydroxidu. Všimněte si také, že aby měla tato chemická rovnice smysl a byl dodržen zákon zachování hmotnosti, bylo nutné doplnit do rovnice dvě 2. Kdybychom je nedoplnili, tak by levá strana rovnice měla jiný počet atomů než strana pravá, a to přeci nejde. Atomy se reakcí přeskupí, ale nemůžou se nám někam ztratit. Zkusíme napsat následující vzorce:

fosforečnan vápenatý

Krok 1: Napíšeme vzorec kyseliny fosforečné.

      H3PO4

Krok 2: Oddělíme vodíky. Protože mají vodíkové kationy oxidační číslo +I, zbude nám anion, který bude mít stejně velký záporný náboj jako počet vodíků, které jsme oddělili. Fosforečnanový anion.

      PO43-

Krok 3: Předepíšeme odpovídající kation.

      Ca2+PO43-

Krok 4: Doplníme dolní indexy tak, aby molekula byla elektroneutrální.

      Ca3(PO4)2

dusitan olovičitý

Krok 1: kyselina dusitá

      HNO2

Krok 2: dusitanový anion

      NO2-

Krok 3: olovičitý kation

      Pb4+NO2-

Krok 4:

      Pb(NO2)4

chroman draselný

Krok 1: kyselina chromová

      H2CrO4

Krok 2: chromanový anion

      CrO42-

Krok 3: draselný kation

      K+CrO42-

Krok 4:

      K2CrO4

chlorid vápenatý

Krok 1: kyselina chlorovodíková, koncovka –id!

      HCl

Krok 2: chloridový anion

      Cl-

Krok 3: vápenatý kation

      Ca2+Cl-

Krok 4:

      CaCl2

Všimněte si, že názvy všech anionů končí z důvodu češtiny na koncovku –ový. Koncovka vyjadřující oxidační číslo je skrytá v názvu anionu před touto koncovkou. Např. uhličitanový anion = uhl + ičitan + ový anion.

Řešení k opakování:

křemičitan kademnatý CdSiO3

SbPO4fosforečnan antimonitý

selenan amonný (NH4)2SeO4

LiMnO4manganistan lithný

uhličitan zlatitý Au2(CO3)3

Cu2SeO3seleničitan měďný

jodid měďnatý CuI2

Mg(ClO)2chlornan hořečnatý

disíran sodný Na2S2O7NH4CN kyanid amonný

dusitan vápenatý Ca(NO2)2K3PO4fosforečnan draselný


VZOREC → NÁZEV

Při určování názvů ze vzorců již musíme využít našich zkušeností. Existují dvě cesty. Buďto známe oxidační číslo kationu nebo poznáme anion.

Třeba KBrO3

Krok 1: Poznám draselný kation. Draslík je totiž prvkem první skupiny a všechny tyto prvky vždy tvoří oxidační číslo +I. Doplním také oxidační číslo kyslíku –II.

K+IBrO3-II

Krok 2: Dopočítám oxidační číslo centrálního prvku.

K+IBrVO3-II

Krok 3: Vytvořím název. Brom v oxidačním čísle pět → brom – ičnan. Draslík v oxidačním čísle +I → drasel – ný.

Krok 4:

bromičnan draselný

CuSO4

Krok 1: Poznám anion notoricky známé kyseliny sírové H2SO4, tedy síranový anion SO42-. Z tohoto důvodu je rozumné umět základní kyseliny z hlavy.

CuSO42-

Krok 2: Dopočítám oxidační číslo kationu.

Cu+IISO42-

Krok 3:

síran měďnatý

(NH4)2Cr2O7

Krok 1: amonný kation

(NH4)2+Cr2O7-II

Krok 2: oxidační číslo centrálního prvku

(NH4)2+Cr2VIO7-II

Krok 3:

dichroman amonný

Nezapomeňte také na hydráty solí. Pokud se v krystalu soli nachází také uspořádané molekuly vody, jedná se o hydrát soli.

pentahydrát síranu měďnatého CuSO4. 5 H2O

hemihydrát síranu vápenatého CaSO4. ½ H2O

hexahydrát chloridu kobaltnatého CoCl2. 6 H2O

Možná si říkáte, že rozdíl mezi solí a jejím hydrátem nemůže být příliš velký. Nu nevím. Třeba síran měďnatý je bílá! krystalická látka, zatímco pentahydrát síranu měďnatého, zvaný též modrá skalice, je krásně modrý. Hemihydrát síranu vápenatého je běžná sádra. Když na ni nalijete vodu, změní se na dihydrát a ztvrdne.

Vyzkoušejte si vytvořit vzorce či názvy následujících solí:

kyanid vápenatý Ca(CN)2

vanadičnan thalný TlVO3

siřičitan lithný Li2SO3

chloristan draselný KClO4

bromid hořečnatý MgBr2

fosforečnan strontnatý Sr3(PO4)2

dekahydrát uhličitanu sodného Na2CO3. 10 H2O

arseničnan draselný!!! K3AsO4

chlornan draselný KClO

bromičnan niklitý Ni(BrO3)3

dusičnan amonný NH4NO3

fluorid zirkoničitý ZrF4

Další kapitola:
5.2 Názvosloví hydrogensolí