Soli ve stavebnictví

Oblastí, kde různé soli zaujímají výsostné postavení, je bez pochyby stavebnictví. Nějakou sůl najdeme v podstatě v každé stavební hmotě či nátěru. Ze všech musíme zmínit sádrovec neboli dihydrát síranu vápenatého CaSO4. 2 H2O. Pokud jej budeme žíhat, část krystalické vody se odpaří, vznikne hemihydrát síranu vápenatého, který je znám jako sádra. Z tohoto materiálu se pak vyrábí velmi populární sádrokarton. Sádrovec jako takový se přidává např. do cementu. Další důležitou solí je, nám již dobře známý, uhličitan vápenatý . Z něj se tepelnou úpravou vyrábí pálené vápno, chemicky oxid vápenatý CaO, které tvoří nezbytnou složku cementu. Později se naučíme rovnice těchto dějů a jako bonus přidáme i tvrdnutí malty. Dále jsou ve stavebnictví hojně zastoupeny křemičitany , ale ty zmíníme v následující podkapitole.

Další kapitola:
5.7.5 Soli ve sklářství