Iontový zápis redoxní rovnice

Jistě jste si všimli, že zdaleka ne všechny prvky v redoxní rovnici mění svoje oxidační čísla. Vyčíslovat však musíme i ty. Nedal by se vymyslet způsob, který by nám práci s vyčíslováním ulehčil třeba tím, že prvky, co se nemění, vynecháme? Vzhledem k tomu, že čtete učebnici, tak je jasné, že dal a vzhledem k nadpisu podkapitoly se bude jmenovat iontový zápis redoxní rovnice .

Princip si vysvětlíme na rovnici laboratorní přípravy chloru z kyseliny chlorovodíkové. Vyčíslená chemická rovnice i s doplněnými oxidačními čísly vypadá takto:

16 H I Cl -I + 2 K I Mn VII O 4 -II → 5 Cl 0 2 + 2 Mn II Cl 2 -I + 2 K I Cl -I + 8 H 2 I O -II

Prvek, který se oxidoval, je chlór. Prvek, který se redukoval, je mangan. Tedy draslíky, vodíky a kyslíky svá oxidační čísla nezměnily. Nyní zkusíme rovnici přepsat tak, aby tam zůstalo jen to podstatné. Ponecháme tedy sloučeniny s manganem, chlórem a vodu (popř. oxoniový kation). Zbyde nám:

Cl-I + MnVIIO4- + H3O+→ Cl02+ Mn2++ H2O

Na levé straně nám zůstaly sloučeniny s prvky, které budou reakcí měnit svá oxidační čísla. Manganistanu jsme utrhli draslík, není třeba, nijak se měnit nebude. Vodíkový kation ale potřebovat budeme, proč si povíme později. S pravou stranou jsme postupovali obdobně. Chloridový anion nám přešel na molekulární chlór. Mangan v oxidačním čísle +VII nám přešel na mangan v oxidačním čísle +II. Dále nám napravo zůstala voda. Jdeme vyčíslovat.

Red: MnVII→ Mn2+(+ 5 e-) X 2

Ox: 2 CI-I→ CI02 (- 2 e-) X 5

10 Cl-I + 2 MnVIIO4- + H3O+→ 5 Cl02+ 2 Mn2++ H2O

Prvky, které změnily svoje oxidační číslo, máme již vyrovnané, ale přesto nám rovnice ještě nesedí. Zatímco v klasických redoxních rovnicích vyrovnáváme jen atomy, v iontovém zápisu vyrovnáváme i náboje jednotlivých stran rovnice. Na to právě budeme potřebovat ty oxoniové kationy. Jak se to dělá, si ukážeme hnedle. Jakmile doplníte stechiometrické koeficienty, které vám vyšly z bilance elektronů, do rovnice, máte jasně určený celkový náboj jedné strany. V našem případě je to strana pravá. Před jedinou nabitou částicí, manganatým kationem Mn2+, už máme totiž dvojku. Ostatní molekuly, chlór a voda, jsou neutrální, takže náboj celé pravé strany rovnice musí být +4. Stejně nabitá musí být i levá strana rovnice. Doplněním stechiometrických koeficientů máme zatím od prvních dvou částic náboj levé strany -12. Deset mínusek máme od chloridových anionů Cl-a dvě od manganistanových anionů MnO4-. Snadným dopočtem zjistíme, že oxoniových kationů H3O+bude potřeba šestnáct, abychom měli celkový náboj levé strany roven straně pravé. Posledním krokem je dopočítat vodu napravo a zapsat kompletní rovnici.

10 Cl-I+ 2 MnO4-+ 16 H3O+→ 5 Cl02+ 2 Mn2++ 24 H2O

Uvedená rovnice je komplikovaná tak jako tak, právě proto jsme si ji vybrali, abychom se v tom mohli trochu porochnit a mohli pochopit princip. Nyní zkusíme trochu jednodušší rovnice.

1

Barvy chromu.

Žlutý chromanový anion CrO42-, zelený chromitý kation Cr3+a modrý, nestabilní, peroxid(oxid) chromu CrO5. Není to nádhera?


Jiný příklad:

Fe2+ + Cr2O72- + H3O+→ Fe3+ + Cr3+ + H2O

Doplníme oxidační čísla a najdeme oxidaci a redukci:

Fe2+ + CrVI2O72- + H3O+→ Fe3+ + Cr3+ + H2O

Red: 2 CrVI2 Cr3+(+ 6 e-)

Ox: Fe2+→ Fe3+(- e-) X 6

Zatímco černá dvojka již v rovnici je, modrou dvojku do rovnice teprve musíme doplnit.

6 Fe2+ + CrVI2O72- + H3O+→ 6 Fe3+ + 2 Cr3+ + H2O

Dopočítáme náboje a dovyčíslíme. Pravá strana má náboj již jasně daný.

6 Fe2+ + CrVI2O72- + 14 H3O+6 Fe3+ + 2 Cr3+ + 21 H2O

A další:

I- + IO3- + H3O+→ I2+ H2O

I- + IVO3- + H3O+→ I20 + H2O

Vzpomeňte si na tríček s jódem.

Red: IV→ I0(+ 5 e-)

Ox: I-→ I0(- e-) X 5

Dopočítáme náboje a dovyčíslíme.

5 I- + IVO3- + 6 H3O+→ 3 I20 + 9 H2O

Poslední s dopomocí:

Cl2 + OH- → Cl- +ClO3-+ H2O

Cl20 + OH- → Cl- +ClVO3-+ H2O

Red: Cl0→ Cl-I(+ e-) X 5

Ox: Cl0→ IV(- 5 e-)

Celkem je potřeba 6 chlórů v oxidačním čísle nula a zároveň dělá chlór dvouatomové molekuly.

3 Cl20 + 6 OH- 5 Cl- +ClVO3-+ 3 H2O

Vyzkoušejte si sami vyčíslit následující rovnice v iontovém tvaru. Řešení naleznete hned za cvičením.

 1. BrO3-+ Br-+ H3O+→ Br2+ H2O
 2. Mn2++ PbO2+ H3O+→ MnO4-+ Pb2++ H2O
 3. SO32-+ MnO4-+ H3O+→Mn2++ SO42-+ H2O
 4. I2+ SO32-+ H2O → I-+ H3O++ SO42-
 5. Fe2++ NO3-+ H3O+→ Fe3++ NO + H2O
 6. Co2++ ClO-+ OH-+ H2O → Co(OH)3+ Cl-

Řešení rovnic:

 1. 1, 5, 6, 3, 9
 2. 2, 5, 4, 2, 5, 6
 3. 5, 2, 6, 2, 5, 9
 4. 1, 1, 3, 2, 2, 1
 5. 3, 1, 4, 3, 1, 6
 6. 2, 1, 4, 1, 2, 1
Další kapitola:
7.4 Beketovova řada kovů – redoxní potenciál