Redoxní rovnice

Nyní si vysvětlíme obecný postup, jakým se vyčíslují redoxní rovnice. Nejprve je důležité poznat, že se o redoxní rovnici jedná. Zde opět využijeme znalosti názvosloví a taky chemického citu.

Obecný příklad:

SnCl2+ FeCl3→ SnCl4+ FeCl2

Poznáme, že se jedná o redoxní rovnici a doplníme oxidační čísla:
SnIICl-I2+ FeIIICl-I3→ SnIVCl-I4+ FeIICl-I2
Najdeme oxidaci a redukci. Vyjádříme počet elektronů potřebných pro danou změnu:
Ox: SnII→ SnIV(-2 e-)
Red: FeIII → FeII(+e-) X 2
Protože se elektron nemůže někam ztratit, tak počet elektronů, které jsme oxidovanému prvku odebrali, se musí rovnat počtu elektronů, které jsme přidali redukovanému prvku. Z tohoto důvodu musela redukce v tomto konkrétním případě proběhnout dvakrát. Tuto dvojku doplníme pro odpovídající sloučeniny do rovnice reakce a dopočítáme/zkontrolujeme ostatní atomy.

SnCl2+ 2 FeCl3→ SnCl4+ 2 FeCl2

Všechno sedí. Tak můžeme jít dál.


Příklad s volnými prvky :

HI + Cl2→ I2+ HCl

Doplníme oxidační čísla:

HII-I+Cl20→ I20+ HICl-I

Jen připomínám, že oxidační čísla volných prvků, ať už je to atom prvku Fe nebo molekula prvku Cl2, jsou nulová.

Najdeme oxidaci a redukci:

Ox: I-I→ 2 I0Ox: 2 I-I→ 2 I0(-2 e-)

Red: 2 Cl0→ Cl-IRed: 2 Cl02 Cl-I(+2 e-)

Protože máme v rovnici prvky tvořící dvouatomové molekuly, jód a chlor, píšeme do redoxního schématu dva atomy v oxidačním čísle 0, tedy I20nebo 2 I0a Cl20nebo 2 Cl0. Protože není možné, aby nám z jednoho I-vznikly 2 I0, doplníme k I-dvojku a spočítáme elektrony. U chloru postupujeme stejně. Tyto dvojky musíme mít na paměti. V tomto případě je beze změny zapíšeme do rovnice reakce a reakce je vyčíslená.

2 HI + Cl2→ I2+ 2 HCl

Jiný příklad:

Cr2O3+ Si → Cr + SiO2
CrIII2O-II3+ Si0→ Cr0+ SiIVO-II2

Ox: Si0→ SiIV(-4e-) X 3

Red: 2 CrIII2 Cr0(+ 6 e-) X 2

V molekule oxidu chromitého jsou dva atomy chromu CrIII, proto musíme i do redoxního schématu doplnit 2 i na pravou stranu (z dvou atomů chromu CrIIIvznikají dva atomy chromu Cr0). Tuto dvojku musíme mít na paměti, neboť není v rovnici uvedena. V rámci vyrovnávání elektronů musela redukce proběhnout dvakrát, tedy i tato námi přidaná dvojka byla zdvojnásobena, a proto bude ve výsledné rovnici 4. Doplníme i zbylé číslice a vše ještě jednou překontrolujeme. Reakce je vyčíslená.

2 Cr2O3+ 3 Si → 4 Cr + 3 SiO2

Těžší příklady – jeden volný prvek se zároveň oxiduje a zároveň redukuje:

KIO4+ KI + H2SO4→ I2+ K2SO4+ H2O

KIIVIIO-II4+ KII-I+ H2ISVIO-II4→ I02+ KI2SVIO-II4+ HI2O-II

Všimněte si, že jód se jednak redukuje, druhak oxiduje na jód v oxidačním čísle 0. Proč bychom toho nevyužili a nerozdělili molekulu I20na 2 I0, přičemž jeden z těchto jódů necháme pro redukci, druhý necháme pro oxidaci. V tomto případě není výhodné do redoxního schématu psát 2 I0jako v příkladu s volnými prvky.

Ox: I-I→ I0(-e-) X 7

Red: IVII→ I0(+ 7 e-)

KIO4+ 7 KI + H2SO4→ I2+ K2SO4+ H2O

Jaké číslo bude u I2? Z redoxního schématu vychází, že redukce proběhla 7-krát (7 I0), zatímco oxidace pouze jednou (1 I0). Dohromady tedy máme 8 I0. Jod však v rovnici figuruje jako dvouatomová molekula tedy 8 I0= 4 I2

KIO4+ 7 KI + H2SO44 I2+ K2SO4+ H2O

Dovyčíslíme rovnici. S jodidem, jodistanem a jódem již nehýbeme, protože by nám to rozbořilo redoxní schéma. Ideální cesta je tady přes draslíky, protože víme, kolik jich musí být na levé straně.

KIO4+ 7 KI +4 H2SO44 I2+ 4 K2SO4+ 4 H2O

Jeden vázaný prvek se zároveň oxiduje a zároveň redukuje:

KClO3→ KClO4+ KCl

KIClVO-II3→ KIClVIIO-II4+ KICl-I

Red: ClV→ CI-I(+ 6 e-)

Ox: CIV→ CIVII(- 2 e-) X 3

KClO33 KClO4+ KCl

Proč je trojka jen u ClVIIa ne u ClV? Jaké číslo bude u ClV? U ClVbude 4. Je to z toho důvodu, že tři ClVse oxidovaly a jeden ClVse redukoval, dohromady tedy 4 ClV.

4 KClO32 KClO4+ KCl

Příklady s peroxidem vodíku:

PbS + H2O2→ PbSO4+ H2O

PbIIS-II+ H2IO22-→ PbIISVIO-II4+ HI2O-II

Peroxid vodíku obsahuje skupinu O22-. Tedy dva atomy kyslíku mají dohromady náboj (oxidační číslo) 2-, tedy na jeden z nich formálně připadá 1-. Proto do redoxního schématu budeme psát O22-nebo 2 O-I, přičemž druhá možnost je méně častá.

Probereme podrobněji redukci. Peroxidickou skupinu můžeme rozepsat jako 2 O-I, a vytvoříme z nich dva kyslíky 2 O-II. Kdybychom měli jednu změnu O-I/ O-IIjedná se o 1 elektron. My máme dvě O-I/ O-II, tedy dva elektrony.

Red: O22-→2O-II(+ 2 e-) X 4

Ox: S-II→ SVI(- 8 e-)

Jak poznám, kterých O-IIkyslíků se to týká? Pro síry (PbS a PbSO4) nám redoxní schéma dává jedničky, pro peroxidickou skupinu čtyřku, takže jediné kyslíky, které to můžou být, jsou od vody. Vyčíslíme zbylé atomy.

PbS + 4 H2O2→ PbSO4+ 4 H2O

Existují i další komplikovanější příklady (víc redukcí/oxidací v jedné rovnici, thiosoli, polykyseliny apod.), ale těm se prozatím věnovat nebudeme.

Otázka k zamyšlení 9: Peroxid vodíku a manganistan draselný jsou běžná oxidační činidla. Mohou reagovat i vzájemně, posuďte, zda je silnějším oxidačním činidlem peroxid vodíku či manganistan.

5 H2O2+  KMnO4+  3 H2SO4→  5 O2+  8 H2O  +  2 MnSO4+  K2SO4

Odpověď 9: V této reakci je oxidačním činidlem manganistan draselný a je tedy silnější. Dokázal totiž oxidovat peroxid vodíku (ten vystupuje jako činidlo redukční) na molekulový kyslík a sám se přitom redukoval na manganaté ionty.

Další kapitola:
7.3 Iontový zápis redoxní rovnice