Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

Tento typ solí je odvozen od kyslíkatých kyselin, jejichž koncovky také obsahují ve svých názvech. Např. kyselina uhličitá tvoří uhličitany, kyselina dusitá tvoří dusitany apod. Jediný zádrhel představují –ové kyseliny, které tvoří soli s koncovkou -an. Kyseliny sírová tedy netvoří sírovany, ale sírany.

Koncovka kyslíkaté kyseliny

Koncovka soli

Příklad

-ná

-nan

k. chlorná/ chlornan rubidný

-natá

-natan

k. dusnatá/ dusnatan sodný

-itá

-itan

k. chloritá/ chloritan amonný

-ičitá

-ičitan

k. siřičitá/ siřičitan vápenatý

-ičná/-ečná

-ičnan/-ečnan

k. jodičná/ jodičnan cesný

-ová

-an

k. sírová/ síran draselný

-istá

-istan

k. jodistá/ jodistan hořečnatý

-ičelá

-ičelan

k. osmičelá/ osmičelan lithný

Myslím si, že žádná –natá kyselina zatím nebyla připravena, ale kdyby byla, budeme ji umět pojmenovat. Kyselina dusnatá tedy neexistuje, zde slouží pouze jako teoretický příklad názvu.

NÁZEV → VZOREC

Kroky jsou stejné jako v názvosloví bezkyslíkatých solí.

Příklad: chlorečnan železitý
Krok 1: Určíme kyselinu. Chlorečnan je odvozen od kyseliny chlorečné HClO3(koncovka -ečná).
Krok 2: Napíšeme anion se správným nábojem. Odtržením vodíků od kyseliny získáme její anion.
Protože kyselina chlorečná má pouze jeden vodík, chlorečnanový anion bude ClO3-.
Krok 3: Napíšeme kation se správným nábojem. Chceme chlorečnan železitý, tedy Fe3+(koncovka -itý).
Krok 4: Napíšeme koeficienty tak, aby výsledná molekula byla elektroneutrální.
Fe3+ClO3-→ Fe(ClO3) 3

Jiný příklad: siřičitan titaničitý
Krok 1: Siřičitan je sůl kyseliny siřičité H2SO3(koncovka –ičitá).
Krok 2: Odtrhneme dva kationy vodíku, tedy siřičitanový anion musí být -2. Bude vypadat SO32-.

Všimněte si, že když spočítáme oxidační čísla aniontu (SIVO3-II)2-, tzn. IV –II * 3 = -2, tak nám také vyjde náboj aniontu.

Krok 3: Ti4+SO32-
Krok 4:Ti(SO3)2

Pozor, častá chyba. Kyselina sírová tvoří síran (koncovka –an) stejně jako kyselina chromová tvoří chroman. Koncovka -an je zde z důvodů snadné výslovnosti a zvukomalebnosti a znamená, že centrální prvek je v oxidačním čísle +VI. Ale třeba kyselina chlorná tvoří chlornan, stejně jako kyselina bromná tvoří bromnan. Zde je koncovka -nan a ta značí, že je centrální prvek v oxidačním čísle +I. A co takový selenan? Vidíte tam to –nan? Ale přesto se jedná o sůl kyseliny selenové, tedy Se+VI, čili selen – an. Dávejte si proto pozor na prvky, jejichž název končí písmenem n.


VZOREC → NÁZEV

Tak a jsme z nejhoršího uvnitř. Mějme například Na2SO4.

Pro vytvoření názvu existují dvě cesty.

a) Známe náboj kationu.

b) Známe kyselinu, od které pochází anion.

ad. a) Sodík je umístěn v tabulce v první skupině a vytváří vždy sodný kation, tedy Na+. Proto dosadíme Na2+SO4, což znamená, že anion musí mít náboj 2-, tedy SO42-. Obráceným postupem určíme počet vodíků, které měla původní kyselina, a pojmenujeme ji. Tedy původní kyselina byla H2SO4, což je kyselina sírová. Sůl se tedy bude jmenovat síran sodný.

Obecně platí, že všechny kovy v první skupině periodické tabulky mají vždy oxidační číslo +I, tedy tvoří kation lithný, sodný…atd. Všechny kovy ve druhé skupině mají vždy oxidační číslo +II, tedy tvoří kation beryllnatý, hořečnatý…atd. U ostatních prvků je situace komplikovanější, např. železo tvoří železnatý i železitý kation, chce to cvik nebo mít po ruce periodickou tabulku.

ad. b) Rovnou si vzpomenu, že zmíněný anion pochází od kyseliny sírové, která má dva vodíky, tedy anion musí být SO42-. Takže mi na jeden sodík vychází náboj +. Jedná se o síran sodný.

Jiný příklad postupem a – Ca(ClO4)2

Vápník je ve druhé skupině a vytváří výhradně vápenaté kationy Ca2+.

Doplníme náboj Ca2+(ClO4)2, tedy jedna závorka musí mít náboj -1, potom máme ClO4-. Tento anion pochází od kyseliny HClO4, což je kyselina chloristá. Sůl se jmenuje chloristan vápenatý.

Jiný příklad postupem b – MgCO3

Kouknu na anion a vzpomenu si, že pochází z kyseliny uhličité H2CO3, která má dva vodíky, tedy anion má náboj CO32-. Z toho vyplývá, že hořčík musí mít náboj Mg2+. Jedná se uhličitan hořečnatý.

Zkuste si sami pro procvičení vytvořit následující vzorce a názvy:

dusitan draselný KNO 2
manganistan lithný LiMnO4

selenan hořečnatý MgSeO4(od kyseliny selenové H2SeO4)

chloristan sodný NaClO 4
chroman vápenatý CaCrO4

siřičitan sodný Na2SO 3
telluričitan olovnatý PbTeO3

chlorečnan vápenatý Ca(ClO3) 2
chlornan rubidný RbClO

uhličitan železitý Fe2(CO3) 3
arseničnan chromitý CrAsO4

K2SO3siřičitan draselný
FeCr2O7dichroman železnatý

Ca3(PO4)2fosforečnan vápenatý
Na2SeO3seleničitan sodný

NaNO3dusičnan sodný
KBrO3bromičnan draselný

ZnCO3uhličitan zinečnatý
Ca(ClO4)2chloristan vápenatý

FePO4fosforečnan železitý
Ba(ClO)2chlornan barnatý

K2TeO4telluran draselný
Mg(IO3)2jodičnan hořečnatý

CuBrO3bromičnan měďný
FeSeO4selenan železnatý

Vřele doporučuji naučit se následující názvy kationů a anionů nazpaměť, velmi to urychlí práci.

Název aniontu

Vzorec aniontu

Příklad soli

síranový anion

SO42-

Al2(SO4)3síran hlinitý

siřičitanový anion

SO32-

K2SO3siřičitan draselný

uhličitanový anion

CO32-

FeCO3uhličitan železnatý

dusičnanový anion

NO3-

Pb(NO3)2dusičnan olovnatý

dusitanový anion

NO2-

Cr(NO2)3dusitan chromitý

chromanový anion

CrO42-

K2CrO4chroman draselný

dichromanový anion

Cr2O72-

K2Cr2O7dichroman draselný

Název kationtu

Vzorec kationtu

Neznalost amonného kationu je považována za zločin! Tak ještě jednou: NH3je plynný amoniak, postaru čpavek.

NH4+je amonný kation.

kation sodný

Na+

kation draselný

K+

kation hořečnatý

Mg2+

kation vápenatý

Ca2+

kation barnatý

Ba2+

kation chromitý

Cr3+

kation hlinitý

Al3+

kation zinečnatý

Zn2+

kation amonný

NH4+

Proč se to mám učit nazpaměť, když si to můžu kdykoliv vyhledat? Odpověď je celkem jednoduchá. Protože když se tyto nejčastější dobře naučíte, automaticky správně napíšete vzorec a můžete se věnovat dalšímu řešení – vyčíslit rovnici, vymyslet produkty, začít navažovat chemikálie pro laboratorní práci. Třeba takový lékař by si bezpochyby také mohl vyhledat, jak se jmenuje ta kost, co máte zlomenou. Může si najít, jak se ta kost správně operuje. Může si najít všechno, proč by se to měl učit zpaměti? Šli byste bez obav k takovému doktorovi?

Názvosloví hydrátů solí

Některé soli dokáží ve svých krystalech vázat molekuly vody (tzv. krystalová voda ), aby se tyto vody označily ve vzorci soli, používá se tečka (krát) a počet molekul vody připadající na jednu molekulu soli. Název soli vytvoříme klasickým způsobem a počet vod vyjádříme násobící předponou, které už jsme si říkali (mono-, di-, tri-…), a slovem hydrát. Možná, že předponu hemi- pro jednu polovinu ještě neznáte.

Třeba mozek má dvě hemisféry (polokoule).

Příklady:

pentahydrát síranu mědnatého CuSO4. 5 H2O

hemihydrát síranu vápenatého CaSO4. 1/2 H2O

heptahydrát síranu zinečnatého ZnSO4. 7 H2O

Názvosloví podvojných solí

Podvojné soli mohou obsahovat dva anionty nebo dva kationty. V názvu se proto objevují dvě podstatná jména (aniony) nebo dvě přídavná jména (kationy), oddělená od sebe pomlčkou. Nesmíme zapomínat na číslovkové předpony, které označují kolikrát tam daný anion (kation) je.

Příklad: bromid-trifluorid uhličitý Napíši uhličitý kation - CIV, připojím jeden bromidový a tři fluoridové aniony - CBrF3

Nyní bychom tuto sloučeninu spíše pojmenovali pomocí organického názvosloví jako tribromfluormethan, ale to vás ještě čeká.

Jiný příklad: síran diamonno-olovnatýNapíši dva amonné kationy, jeden olovnatý - (NH4)2+PbIIcelkem čtyři kladné náboje, připojím síranový anion, který má náboj -2. (NH4)2+PbII(SO4)2-. Protože na čtyři kladné náboje kationů mám dva záporné náboje síranového anionu, síran zde musí být dvakrát, tedy (NH4)2Pb(SO4)2. Vyzkoušejte sami: trichlorid-jodid uhličitý CCl3Iselenan dirubidno-olovnatý Rb2Pb(SeO4)2jodid-sulfid bizmutitý BiISdijodid - sulfid uhličitý CI2S fosforečnan sodno-strontnatý NaSrPO4síran didraselno-manganatý K2Mn(SO4)2

Další kapitola:
6.4.2.1 Názvosloví hydrátů solí